Algemene voorwaarden/Privacy

 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van De Klerk & Rozemeijer Advocaten gevestigd te Velserbroek, gemeente Velsen.

 

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de maatschap: de maatschap De Klerk & Rozemeijer Advocaten, gevestigd te Velserbroek, gemeente Velsen;
 • de advocaat: een vennoot van de maatschap of een bij de maatschap in dienst zijnde advocaat;
 • de cliënt: de contractspartij van de advocaat;
 • het kantoor: de maatschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als lid van de maatschap, of op basis van een arbeids-, of uitzendovereenkomst aan de maatschap dan wel de advocaat verbonden personen;
 • honorarium: de financiële vergoeding, exclusief 5% kantoorkosten en verschotten, die de advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;
 • verschotten: de kosten die de advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
 • kantoorkosten: kosten van de kantoorfaciliteiten.

 

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen:‘cliënt’) verstrekken aan de maatschap, aan de afzonderlijke leden van de maatschap, dan wel hun bestuurders of aan de werknemers van de maatschap voor het verlenen van juridische bijstand en die door hen zijn aanvaard. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Opdracht

Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap.

 

4. Declaratie

 • Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd;
 • Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds en in beginsel maandelijks in rekening gebracht;
 • De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht;
 • In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissingen voor rekening van cliënt komen.

 

5. Betaling

 • Betaling van declaraties van de advocaat dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd ex art 6:119, of bij een handelsovereenkomst, ex art 6:119a BW;
 • Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor of de advocaat gestelde bankrekening, dan wel een kasbetaling ten kantore onder afgifte van een kwitantie leidt tot kwijting van de cliënt, tenzij anders overeengekomen;
 • Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 15 procent van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt;
 • Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (zie punt 7);
 • Indien de cliënt in verzuim is, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, totdat alle ter zake verzonden declaraties zijn voldaan. Voor eventuele hieruit voortvloeiende schade is de cliënt aansprakelijk.

 

6. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de advocaat c.q. het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis;
 • Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

7. Geschillen

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De regeling hieromtrent maakt als Bijlage I onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

 

8. Terbeschikkingstelling van informatie door cliënt

De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de maatschap naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de cliënt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de maatschap ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de cliënt geretourneerd.

 1. Privacy

De Klerk & Rozemeijer Advocaten respecteert de privacy van haar cliënten, van de bezoekers van haar website en van anderen van en over wie wij informatie ontvangen. Verwerking van persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) gebeurt dan ook in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe de Klerk & Rozemeijer Advocaten omgaat met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Onze identiteit en contactgegevens

Verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens is de maatschap de Klerk & Rozemeijer Advocaten, gevestigd aan de Zadelmakerstraat 20 te (1991 JE) Velserbroek.

Doel en grondslag voor het registreren van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden: a. Voor het uitvoeren van de juridische diensten waarvoor wij worden ingeschakeld. b. Om te voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet en toezichthouders aan ons stellen. c. In het kader van sollicitaties, trainingen en evenementen. d. Voor marketing- en relatiebeheer doeleinden, waaronder de website van ons kantoor.

Voor de hiervoor genoemde verwerkingen van gegevens bestaan de volgende grondslagen:

 • Wettelijke plicht;
 • Uitvoering van de overeenkomst van opdracht of gerechtelijke benoeming;
 • Gerechtvaardigd belang (beoordelen geschiktheid bij vacatures);
 • Toestemming (bij gevoelige persoonsgegevens).

Organisaties die uw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen

Uw persoonsgegevens kunnen aan de volgende organisaties worden doorgegeven:

 • Gerechtelijke instanties;
 • Advocaat van de wederpartij;
 • Toezichthouders;
 • Derde partijen die IT-diensten verlenen en met wie de Klerk & Rozemeijer

Advocaten een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische dienst worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een sollicitatie, training of evenement worden bewaard voor de duur van deze activiteiten.

Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen worden twee weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende maximaal 1 jaar.

Uw privacyrechten

Op basis van de wet heeft u in bepaalde gevallen het recht op:

 1. Inzage in alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen;
 2. Verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;
 3. Verwijdering van uw persoonsgegevens of tijdelijke opschorting van de verwerking ervan;
 4. Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonsgegevens die wij van u bewaren zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen;
 5. Het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval u van mening mocht zijn dat de bepalingen van deze verklaring of van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet wordt nageleefd.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij treffen alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Indien wij gebruik maken van derde partijen die gegevens voor ons verwerken, sluiten wij met hen een separate overeenkomst waarin de derde moet garanderen passende en organisatorische maatregelen te nemen voor het beveiligen van uw gegevens.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het registreren van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen vier weken onze schriftelijke beslissing.

Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018. Wij behouden het recht voor deze te wijzigen.

10.       Vernietiging dossiers

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

11.       Nederlands recht van toepassing

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de maatschap is onderworpen aan het Nederlands recht. In zaken waarin de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen, worden geschillen uitsluitend beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.